શનિવાર, 3 ડિસેમ્બર, 2016

SATISHKUMAR PATEL

SATISHKUMAR PATEL


शालाओ मा केशलेश व्यवहार बाबत नियामक श्री नो परिपत्र तारीख- 2-12-2016

Posted: 03 Dec 2016 07:32 AM PST

ડિજીટલ બેન્કિંગ તથા કેશલેસ પેમેન્ટ અંગે જનજાગૃતિ અભિયાન અને તાલીમ કાર્યક્રમનું પ-૧ર-૧૬ ર -30 વાગ્યે બાયસેગ મારફતે થનાર જીવંત પ્રસારણ નિહાળવા બાબત.

Posted: 03 Dec 2016 03:16 AM PST

SEB Primary Scholarship (PSE) / Secondary Scholarship (SSE) Exam Answer Key 2016

Posted: 02 Dec 2016 11:05 PM PST


SEB Primary Scholarship (PSE) / Secondary Scholarship (SSE) Exam Answer Key 2016

CLICK HERE FOR PRIMARY SCHOLARSHIP ANSWERKEY
http://sebexam.org/AdvertiseFiles/PrimaryScholarship-2016ProvisionalAnswerKey.pdf

CLICK HERE FOR SECONDARY SCHOLARSHIP ANSWERKEY
http://sebexam.org/AdvertiseFiles/SecondaryScholarship-2016ProvisionalAnswerKey.pdf

www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


Air Force Common Admission Test (AFCAT) 1/2017 – Courses Commencing in January 2018

Posted: 02 Dec 2016 03:08 AM PST

The Indian Air Force published an advertisement for Air Force Common Admission Test (AFCAT) 1/2017 – Courses Commencing in January 2018. Check more details in below given official notification.

Branch Name:
 • Flying
 • Ground Duty (Technical)
 • Ground Duty (Non Technical)
Educational Qualification: Check in below given official notification

Dates to Remember:
 • Start Date for Online Application: 03/12/2016
 • Last Date for Online Application: 29/12/2016
 • Exam Date: 26/02/2016
How to Apply?
Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.careerairforce.nic.in

Source Website:

  Industrial Training Institute & Model Career Center Surat Mega Job Fair 2016

  Posted: 02 Dec 2016 02:40 AM PST

  Industrial Training Institute & Model Career Center Surat has published a notification for the recruitment of Various Posts. Check more details in below given official notification.

  Job Description:

  Job Title: Various Posts

  Educational Qualification: Check in below given official notification

  Dates to Remember:
  • Interview Date and Time: 06/12/2016 at 10:00 am
  How to Apply?
  Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

  Address:
  University Convention Hall,
  Veer Narmad Dakshin Gujarat University,
  Udhna- Magdalla Road, Surat.

  Source Website:

   Karnataka Bank Recruitment 2016 for Clerks for Branches located across India

   Posted: 02 Dec 2016 02:30 AM PST

   Karnataka Bank invited applications for recruitment the posts of Clerks. Check more details in below given official notification.

   Job Description:

   Job Title: Clerk

   Educational Qualification: Check in below given official notification

   Age Limit: Between 18 to 26 years

   Dates to Remember:
   • Last Date for Online Application & Fee Payment: 21/12/2016
   • Last Date for Editing Application Details: 21/12/2016
   • Last Date for Printing the Application: 05/01/2017
   How to Apply?
   Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.karnatakabank.com

   Source Website:

   Gujarat Panchayat Seva Selection Board Recruitment 2016 for Nayab Chitnis – 87 Posts (OJAS)

   Posted: 02 Dec 2016 03:10 AM PST

   GPSSB Recruitment: Gujarat Panchayat Seva Selection Board published an advertisement for recruitment for Nayab Chitnis. Check more details in below given official notification.

   Job Description:

   Advertisement No. 12/2016-17

   Total No. of Vacancies: 87 Posts

   Job Title: Nayab Chitnis

   Educational Qualification: Check in below given official notification

   Dates to Remember:
   • Last Date for Online Application: 14/12/2016
   • Last Date for Submit Fee in Post Office: 16/12/2016
   How to Apply?
   Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.ojas.gujarat.gov.in

   Source Website:

    શુક્રવાર, 2 ડિસેમ્બર, 2016

    www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

    www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


    Gujarat Vidyapith Walk-In-Interview 2016 for Assistant Professor on Adhoc Basis

    Posted: 01 Dec 2016 02:13 AM PST

    Gujarat Vidyapith published an advertisement for recruitment for Assistant Professor on Adhoc Basis. Check more details in below given official notification.

    Job Description:

    Total No. of Vacancies: 02 Posts

    Job Title: Assistant Professor on Adhoc Basis

    Subject:
    • Rural Management (Commerce/MBA Finance): 01 Post
    • Rural Economics/Economics: 01 Post
    Educational Qualification: Check in below given official notification

    Dates to Remember:
    • Interview Date and Time: 03/12/2016 at 10:00 am
    How to Apply?
    Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

    Address:
    Faculty of Management and Technology,
    Department of Rural Management, Randheja

    Source Website:

      GPSC Recruitment 2016 for Assistant Engineer (Civil), Inspector of Motor Vehicle and Other (OJAS)

      Posted: 01 Dec 2016 05:46 AM PST

      Gujarat Public Service Commission has published a notification for the recruitment of Assistant Engineer, Inspector of Motor Vehicle, Principal, Additional District Health Officer / RCHD and District Education Officer / District Primary Education Officer & Equivalent posts. Check more details in below given official notification.

      Job Description:

      Advertisement No. 101/2016-17 to 105/2016-17

      Total No. of Vacancies: 469 Posts

      Job Title:
      • Assistant Engineer (Civil): 350 Posts
      • Inspector of Motor Vehicle: 50 Posts
      • Principal: 52 Posts
      • Additional District Health Officer / RCHD: 02 Posts
      • District Education Officer / District Primary Education Officer & Equivalent posts: 15 Posts
      Educational Qualification: Check in below given official notification

      Dates to Remember:
      • Last Date for Online Application: 16/12/2016
      How to Apply?
      Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in

      Source Website:

       Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. Recruitment 2016 for Office Assistant – Peon (Trainee)

       Posted: 30 Nov 2016 10:05 PM PST

       Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. published an advertisement for recruitment for Office Assistant – Peon (Trainee). Check more details in below given official notification.

       Job Description:

       Job Title: Office Assistant – Peon (Trainee)

       Educational Qualification: Check in below given official notification

       Age Limit: Maximum 30 years

       Dates to Remember:
       • Last Date for Online Application: 10/12/2016
       How to Apply?
       Interested and eligible candidates may apply online through the official website http://career.rnsbindia.com

       Source Website:

        Gujarat Tribal Development Corporation Recruitment 2016 for Vidyasahayak – 402 Posts (OJAS)

        Posted: 30 Nov 2016 09:58 PM PST

        Gujarat Tribal Development Corporation invited applications for recruitment the posts of Vidyasahayak. Check more details in below given official notification.

        Job Description:

        Total No. of Vacancies: 402 Posts

        Job Title: Vidyasahayak

        Educational Qualification: Check in below given official notification

        Dates to Remember:
        • Starting Date of Online Application: 05/12/2016
        • Last Date for Online Application: 31/12/2016
        How to Apply?
        Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.ojas.gujarat.gov.in

        Source Website:

         ગુરુવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2016

         Re: Salary [$1500 /week]

         Dear rdabhi30.rajesh,

         We are looking for employees working remotely.

         My name is Junior, I am the personnel manager of a large International company.
         Most of the work you can do from home, that is, at a distance.
         Salary is $2300-$5200.

         If you are interested in this offer, please visit Our Site

         d_health Have a nice day!

         www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

         www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


         Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Recruitment 2016 for Various Posts

         Posted: 30 Nov 2016 03:06 AM PST

         GSFC Recruitment: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited invited applications for recruitment the posts of Assistant Technician, Application Development Officer, Manager, Junior Executive and Executive Officer. Check more details in below given official notification.

         Job Description:

         Job Title:
         • Assistant Technician (Plastic Processing) - On Contract:
          • Age Limit: Not more than 26 years as on 30/11/2016
         • Application Development Officer:
          • Age Limit: Not more than 26 years as on 30/11/2016
         • Manager (Application Development Centre):
          • Age Limit: Not more than 38 years as on 30/11/2016
         • Junior Executive:
          • Age Limit: Not more than 28 years as on 29/10/2016
         • Executive Officer: 
          • Age Limit: Not more than 28 years as on 29/10/2016
         Educational Qualification: Check in below given official notification

         Dates to Remember:
         • Last Date for Online Application:
          • For Sr. No. 1, 2 & 3: 09/12/2016
          • For Sr. No. 4 & 5: 28/12/2016
         How to Apply?
         Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.gsfclimited.com.

         Source Website:

         S. V. National Institute of Technology (SVNIT) Surat Recruitment 2016 for Teaching Assistants

         Posted: 30 Nov 2016 02:53 AM PST

         S. V. National Institute of Technology (SVNIT) Surat had issued a recruitment notification for filling Teaching Assistants Posts. Check more details in below given official notification.

         Job Description:

         Job Title: Teaching Assistant

         Educational Qualification: Check in below given official notification

         Dates to Remember:

         Last Date for Receipt of Application: 10/12/2016

         How to Apply?
         Eligible candidates may send their application along with attested copies of all necessary documents to given below address.

         Address:
         S. V. National Institute of Technology (SVNIT), Surat

         Source Website:

          GAIL (India) Limited, Vaghodiya (Gujarat) Recruitment for General Duty Medical Officer

          Posted: 30 Nov 2016 02:46 AM PST

          GAIL (India) Limited, Vaghodiya (Vadodara, Gujarat) invited applications for recruitment the post of General Duty Medical Officer. Check more details in below given official notification.

          Job Description:

          Total No. of Vacancies: 01 Post

          Job Title: General Duty Medical Officer

          Educational Qualification: Check in below given official notification

          Dates to Remember:
          • Last Date for Receipt of Application: 31/12/2016
          How to Apply?
          Eligible candidates may send their application along with attested copies of all necessary documents to given below address.

          Address:
          Senior Manager (HR), GAIL (India) Limited,
          LPG Plant, GlDc industrial Estate,
          Vaghodia - 39176O District - Vadodara (Gujarat)

          Source Website:

             District Employment Office, Godhara (District - Panchmahal) Rozgaar Bharti Mela

             Posted: 30 Nov 2016 02:38 AM PST

             District Employment Office, Godhara has published a notification for Rozgaar Bharti Mela 2016 for Helper, Operator, Sales Executive, Call Centre, Customer Care Executive, Security Guard and Etc. Check more details in below given official notification.

             Job Description:

             Job Title: 
             • Helper
             • Operator
             • Sales Executive
             • Call Centre
             • Customer Care Executive
             • Security Guard and Etc
             Educational Qualification: Check in below given official notification

             Age Limit: Between 18 to 30 years

             Dates to Remember:
             • Interview Date and Time: 04/12/2016 at 11:00 am
             How to Apply?
             Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

             Address:
             District Rozgaar Office,
             Godhra Panchmahal District Seva Sadan - 02,
             Collector Office Compound, Basement, Godhara

             Source Website:

              Junagadh Agriculture University Walk in Interview for Senior Research Fellow Post

              Posted: 30 Nov 2016 02:30 AM PST

              Junagadh Agriculture University published an advertisement for recruitment for Senior Research Fellow. Check more details in below given official notification.

              Job Description:

              Total No. of Vacancies: 01 Post

              Job Title: Senior Research Fellow (SRF)

              Educational Qualification: Check in below given official notification

              Age Limit: 35 years

              Dates to Remember:
              • Interview Date and Time: 09/12/2016 at 09:30 am
              How to Apply?
              Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application in prescribed format and required documents at given address.

              Address:
              R.I. & R.I. Department,
              Agricultural Engineering & Technology College,
              JAU, Junagadh

              Source Website:

              બુધવાર, 30 નવેમ્બર, 2016

              SATISHKUMAR PATEL

              www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

              www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


              Navsari Agricultural University Walk-In-Interview for Senior Research Fellow Posts

              Posted: 29 Nov 2016 03:02 AM PST

              NAU Recruitment: Navsari Agricultural University has published a notification for the recruitment of Senior Research Fellow. Check more details in below given official notification.

              Job Description:

              Total No. of Vacancies: 03 Posts

              Job Title: Senior Research Fellow

              Educational Qualification: Check in below given official notification

              Age Limit: 35 years for men and 40 years for women

              Dates to Remember:
              • Interview Date and Time: 07/12/2016 at 08:00 am to 09:00 am
              How to Apply?
              Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

              Address:
              Conference Hall, College of Forestry,
              ASPEE College of Horticulture and Forestry,
              Navsari Agricultural University,
              Navsari - 396450

              Source Website:

                 Director of Literacy & Continuing Education Recruitment 2016 for District and Taluka Coordinator

                 Posted: 29 Nov 2016 02:57 AM PST

                 Director of Literacy & Continuing Education had issued a recruitment notification for filling District and Taluka Coordinator Posts. Check more details in below given official notification.

                 Job Description:

                 Total No. of Vacancies: 88 Posts

                 Job Title:
                 • Shakshar Bharat Yojna:
                  • District Co-ordinators: 10 Posts
                  • Taluka Co-ordinators: 36 Posts
                 • Saraswati Yatra Yojna 
                  • District Co-ordinators: 17 Posts
                  • Taluka Co-ordinators: 25 Posts
                 Educational Qualification: Check in below given official notification

                 Dates to Remember:
                 • Last Date for Receipt of Application: 10/12/2016
                 How to Apply?
                 Eligible candidates may download the application form and send their application to given below address by registered A.D.

                 Address:
                 Source Website:

                 District Employment Exchange Gandhinagar “Rozgaar Bharti Mela December 2016”

                 Posted: 29 Nov 2016 02:22 AM PST

                 District Employment Exchange, Gandhinagar has published a notification for the recruitment of Various Posts. Check more details in below given official notification.

                 Job Description:

                 Job Title: Various Posts

                 Educational Qualification: Check in below given official notification

                 Age Limit: Between 18 to 35 years

                 Dates to Remember:
                 • Interview Date and Time: 06/12/2016 at 11:00 am to 04:00 pm
                 How to Apply?
                 Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

                 Address:
                 Government Arts College,
                 Sector - 15, Gandhinagar

                 Source Website:

                 Bank of Baroda Recruitment 2016 for Peon and Sweeper cum Peon – 290 Vacancies

                 Posted: 29 Nov 2016 01:46 AM PST

                 Bank of Baroda (Baroda Zone) invited applications for recruitment the posts of Peon and Sweeper cum Peon. Check more details in below given official notification.

                 Job Description:

                 Total No. of Vacancies: 290 Posts

                 Job Title:
                 • Full Time Sweeper cum Peon: 280 Posts
                 • Peon: 10 Posts
                 Educational Qualification: Check in below given official notification

                 Age Limit: Between 18 to 26 years as on 03/12/2016

                 Dates to Remember:
                 • Last Date for Online Application and Payment of fee online: 16/12/2016
                 How to Apply?
                 Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.baroda.bobcareers.in

                 Source Website:

                  Employment and Training Department Palanpur - Rozgaar Bharti Mela 2016

                  Posted: 28 Nov 2016 10:15 PM PST

                  Employment and Training Department Palanpur published an advertisement for recruitment for Operator, Trainee / Helper, Worker, Technician, Computer Operator / Tally Caller / Sales & Marketing and Workshop Manager / Supervisor / Service Advisor / Mechanic / Branch Manager / Sales Executive. Check more details in below given official notification.

                  Job Description:

                  Job Title:
                  • Operator:
                   • Age Limit: Between 18 to 25 years
                  • Trainee / Helper:
                   • Age Limit: Between 18 to 22 years
                  • Helper:
                   • Age Limit: Between 18 to 30 years
                  • Worker:
                   • Age Limit: Between 18 to 35 years
                  • Technician:
                   • Age Limit: Between 18 to 35 years
                  • Computer Operator / Tally Caller / Sales & Marketing:
                   • Age Limit: Between 18 to 30 years
                  • Workshop Manager / Supervisor / Service Advisor / Mechanic / Branch Manager / Sales Executive:
                   • Age Limit: Between 18 to 40 years
                  Educational Qualification: Check in below given official notification

                  Dates to Remember:
                  • Interview Date and Time: 01/12/2016 at 11:00 am
                  How to Apply?
                  Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

                  Address:
                  I.T.I., Dairy Road,
                  Palanpur, District - Banaskantha

                  Source Website:

                   મંગળવાર, 29 નવેમ્બર, 2016

                   www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

                   www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


                   UPSC Recruitment 2016 for Managers and Section Officers - Advertisement No. 55/2016

                   Posted: 27 Nov 2016 10:43 PM PST

                   UPSC had published an advertisement No. 55/2016 for filling Managers and Section Officers Posts. Check more details in below given official notification.

                   Job Description:

                   Advertisement No. 55/2016

                   Total No. of Vacancies: 13 Posts

                   Job Title: Managers Grade – I / Section Officers

                   Educational Qualification: Check in below given official notification

                   Age Limit: 35 years

                   Dates to Remember:
                   • Last Date for Online Application: 15/12/2016 till 11:59 pm
                   • Last Date for Printing of Completely Submitted Online Application: 16/12/2016
                   How to Apply?
                   Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.upsconline.nic.in

                   Source Website:

                     UPSC Recruitment 2016 for Various Directors and Officers - Advertisement No. 21/2016

                     Posted: 27 Nov 2016 10:37 PM PST

                     UPSC has published a notification for the recruitment of Deputy Director, Economic Officers, Civilian Assistant Security Officer and Assistant Director. Check more details in below given official notification.

                     Job Description:

                     Advertisement No. 21/2016

                     Total No. of Vacancies: 12 Posts

                     Job Title:
                     • Deputy Director (Economist): 01 Post
                      • Age Limit: 40 years
                     • Economic Officers: 02 Posts
                      • Age Limit: 30 years
                     • Civilian Assistant Security Officer (CASO): 08 Posts
                      • Age Limit: 30 years
                     • Assistant Director (Industrial Hygiene): 01 Post
                      • Age Limit: 40 years
                     Educational Qualification: Check in below given official notification

                     Dates to Remember:
                     • Last Date for Online Application: 15/12/2016 till 11:59 pm
                     • Last Date for Printing of Completely Submitted Online Application: 16/12/2016
                     How to Apply?
                     Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.upsconline.nic.in.

                     Source Website:

                        IDBI Bank Recruitment 2016 for PO - Probationary Officers – 1000 Vacancies

                        Posted: 27 Nov 2016 10:32 PM PST

                        Industrial Development Bank of India (IDBI) invited applications for recruitment the posts of Probationary Officers (PO). Check more details in below given official notification.

                        Job Description:

                        Advertisement No. 2/2016-17

                        Total No. of Vacancies: 1000 Posts

                        Job Title: Probationary Officers (PO)

                        Educational Qualification: Check in below given official notification

                        Age Limit: Between 20 to 28 years as on 01/10/2016

                        Dates to Remember:
                        • Last Date for Online Application: 09/12/2016
                        • Last Date for printing your application: 24/12/2016
                        • Date of online test at all centers: 03/02/2017
                        How to Apply?
                        Interested and eligible candidates may apply online through the official website.

                        Source Website:

                         Employment and Training Department Patan Rozgaar Bharti Mela 2016 – 580 Vacancies

                         Posted: 27 Nov 2016 10:26 PM PST

                         Employment and Training Department Patan has published a notification for the recruitment of Technical and Non – Technical Posts. Check more details in below given official notification.

                         Job Description:

                         Total No. of Vacancies: 580 Posts

                         Job Title:
                         • Trainee: 50 Posts
                          • Age Limit: Between 18 to 35 years
                         • Helper (Trainee): 150 Posts
                          • Age Limit: Between 18 to 35 years
                         • Lineman: 100 Posts
                          • Age Limit: Between 18 to 22 years
                         • Sale Executive: 150 Posts
                          • Age Limit: Between 20 to 30 years
                         • Sales Executive: 30 Posts
                          • Age Limit: Between 17 to 25 years
                         • Advisor: 50 Posts
                          • Age Limit: Between 18 to 30 years
                         • Operator / Trainee: 50 Posts
                          • Age Limit: Between 18 to 20 years
                         Educational Qualification: Check in below given official notification

                         Dates to Remember:
                         • Interview Date and Time: 01/12/2016 at 10:00 am
                         How to Apply?
                         Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

                         Address:
                         Rang Bhavan Hall,
                         North Gujarat University Campus, Patan

                         Source Website:

                             Industrial Training Institute Vyara-Tapi Rozgaar Bharti Mela 2016 for Various Vacancies

                             Posted: 27 Nov 2016 10:19 PM PST

                             Industrial Training Institute (ITI) published an advertisement for recruitment for H.R. Executive,
                             H.R. Manager, Accountant, Trainee, Machine Operator and Group Credit Officer. Check more details in below given official notification.

                             Job Description:

                             Job Title:
                             • H.R. Executive
                             • H.R. Manager
                             • Accountant
                             • Trainee
                             • Machine Operator
                             • Group Credit Officer
                             Educational Qualification: Check in below given official notification

                             Dates to Remember:
                             • Interview Date and Time: 03/12/2016 at 11:30 am
                             How to Apply?
                             Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

                             Address:
                             Dakshinapath Vividhlakshi Vidyalaya,
                             At & Po. Vyara, Ta. Tapi, Dist. Tapi

                             Source Website:

                                રવિવાર, 27 નવેમ્બર, 2016

                                Compliments

                                Dear rdabhi30.rajesh,

                                We are looking for employees working remotely.

                                My name is Wilfred, I am the personnel manager of a large International company.
                                Most of the work you can do from home, that is, at a distance.
                                Salary is $2800-$5000.

                                If you are interested in this offer, please visit Our Site

                                d_health Good day!

                                શનિવાર, 26 નવેમ્બર, 2016

                                Civilities

                                Dear rdabhi30.rajesh,

                                We are looking for employees working remotely.

                                My name is Helene, I am the personnel manager of a large International company.
                                Most of the work you can do from home, that is, at a distance.
                                Salary is $2700-$5900.

                                If you are interested in this offer, please visit Our Site

                                d_health Good day!

                                www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

                                www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


                                Reserve Bank of India Recruitment 2016 for Research Positions in Grade ‘B’ – 04 Vacancies

                                Posted: 24 Nov 2016 10:58 PM PST

                                Reserve Bank of India has published a notification for the recruitment of Research Positions in Grade 'B'. Check more details in below given official notification.

                                Job Description:

                                Total No. of Vacancies: 04 Posts

                                Job Title: Research Position Grade 'B'

                                Educational Qualification: Check in below given official notification

                                Age Limit: 34 years

                                Dates to Remember:
                                • Last Date for Receipt of Application: 16/12/2016
                                How to Apply?
                                Eligible candidates may send their application in prescribed format along with attested copies of all necessary documents to given below address.

                                Address:
                                The General Manager,
                                Reserve Bank of India Services Board,
                                3rd Floor, RBI Building, Opp. Mumbai Central Railway Station,
                                Byculla, Mumbai - 400008

                                Source Website:

                                SBI Recruitment 2016 for Officers in Specialist Positions for Wealth Management

                                Posted: 24 Nov 2016 10:47 PM PST

                                State Bank of India has invited applications for recruitment the posts of Acquisition Relationship Managers, Relationship Managers, Relationship Manager (Team Lead), Zonal Head / Senior RM-Sales (Corporate & SMEs), Zonal Head / Senior RM-Sales (Retail HNI), Compliance Officer and Investment Counselors. Check more details in below given official notification.

                                Job Description:

                                Job Title:
                                • Acquisition Relationship Managers
                                • Relationship Managers
                                • Relationship Manager (Team Lead)
                                • Zonal Head / Senior RM-Sales (Corporate & SMEs)
                                • Zonal Head / Senior RM-Sales (Retail HNI)
                                • Compliance Officer
                                • Investment Counselors
                                Educational Qualification: Check in below given official notification

                                Dates to Remember:
                                • Last Date for Online Application and Payment of Fees: 12/12/2016
                                • Last date for receipt of the print out of online application along with enclosures at SBI, CRPD, Corporate Centre, Mumbai: 16/12/2016
                                How to Apply?
                                Interested and eligible candidates may apply online through the official website and copies of the application should be sent to given below address.

                                Address:
                                State Bank of India,
                                Central Recruitment & Promotion Department,
                                Corporate Centre, 3rd Floor, Atlanta Building,
                                Nariman Point, Mumbai - 400 021

                                Source Website:

                                 High Court of Gujarat Recruitment 2016 for Civil Judges (Regular & Ad-hoc) (OJAS)

                                 Posted: 24 Nov 2016 10:40 PM PST

                                 High Court Gujarat published an advertisement for recruitment for Civil Judges (Regular & Ad-hoc). Check more details in below given official notification.

                                 Job Description:

                                 Job Title: Civil Judges

                                 Educational Qualification: Check in below given official notification

                                 Age Limit: 35 years

                                 Dates to Remember:
                                 • Starting Date of Online Application: 01/12/2016
                                 • Last Date for Online Application: 31/12/2016
                                 How to Apply?
                                 Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.hc-ojas.guj.nic.in

                                 Source Website: